watch sexy videos at nza-vids!
KODE SMILEY EMOTION CHATING SUPER KUMPLIT
STANDARD PC

:) :( :P :D :O ;) 8) 8| >:( :\ :'( 3:) (^^^) O:) :-* <3 ^_^ -_- O.o >:o :v :3 :|] <(") :putnam:
:o :v :3 :|] <(") :putnam:'/>


Text smiley emoticons HAPPYNES

=)   :)   :-)   ;)   ;=)   ;-)   ^o^   ^.^   ^.^)   =^.^=   :*)   :-> ٩(●̮̮̃•)۶   ٩(̃-̮̮̃-)۶   (-̮̮̃•)۶   ٩(×̯×)۶   ٩(•̮̮̃-̃)۶   '☋'   :=◑   ☋   Σ=)SAD

:(   =(   =((   :-(   :[   ๏̯͡๏   ̃๏̯̃๏   ๏̯̃๏   'Ω' :'(   :'<   :"<   :=◐   ◄.►   <:(   <:-(   <:'-(   <:"(   ╯.╰


SHOWING TOUNGE

:P   =P   =-P   :-P   :=P   :Þ   :-Þ   B-Þ   B=Þ   X- pCUTE FACES

✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ ❁◕ ‿ ◕❁ ✾◕ ‿ ◕✾COOL FACEBOOK

B)   BD   Ж)   Ж-D   XD   B-|   B┨ B-/NEUTRAL EMOTION

:|   =|   :=|   (►.◄)   :┨UNSURE, CONFUSED

:/   :\   =/   =\   :=/   :=\   (◐.̃◐)   *-* (◑.◑)   ◭,◭ <(' .' )> ^( '-' )^ v( ‘.’ )v
^( '-' )^ v( ‘.’ )v '/>


MAD EMOTICONS

>:(   >:-(   >:=(   >:)   >:-)   >:=) >:=◑   >:=@   >BD   >XD   >B-<>   >B┨   »,«   >: [P]   >.< (>‘o’)>SURPRISED FACES

Oo   O.o   O_o   ̃o.O   (O.O)   (̃⊙.o   ⊙.◎) :-O   :O   :-o   :o   :-X   :- Σ   •ิ.• <('o'<)INOCENT

O:)   O:-)   O:=)   3:)   3:-)   3:=) 3:(   3:=(   3:-(   3:<   3:-<   3:=<LOVE / KISS

♥   <3   :-*FUNNY CHAT EMOTICONS AND SOME FACEBOOK SYMBOLS

:|]   >[:]   ◜☋◝   ツ ♱   ♰   ⇨◎   ☞ №   :[:=:]:   ⇝   ⇪   εїз   ε>   ξ=}   ~:0   =^.^=   <('o'<) ^( '-' )^ (>‘o’)> v ( ‘.’ )v <(' .' )><('.'<) ┣▇▇▇═─ |_P  (coffee) //_^  (emo) <:3 )~  (mouse) ~,~  (sleeping) O-\-<]:  (skater) (_T_)  (butt) $_$

‘o’)> v ( ‘.’ )v <(' .' )><('.'<) ┣▇▇▇═─ |_P  (coffee) //_^  (emo) <:3 )~  (mouse) ~,~  (sleeping) O-\-<]:  (skater) (_T_)  (butt) $_$'/>s
[BACK]

call me